top of page
ISKU

POHJANMAAN KALUSTE OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Pohjanmaan Kaluste Oy:n henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme henkilötiedot, joita käsittelemme henkilötietoja palveluidemme toimittamiseksi sekä markkinointiin.
 
1. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT JA TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT
 
Pohjanmaan Kaluste Oy
Kalustekatu 7
61300 Kurikka
 
Puhelin +358 (0)201 450 500
Sähköposti tietosuoja@pohjanmaan.fi
 
2.SELOSTEESSA KERROMME
 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
 2. Mitä tietoja keräämme
 3. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää
 4. Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme
 5. Kuinka kauan säilytämme tiedot
 6. Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin
 7. Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot
 
 
3.MITÄ TIETOJA JA MIHIN TARKOITUKSEEN NE KERÄÄMME
Pohjanmaan Kalusteen keräämät henkilötiedot voidaan jaotelle seuraavasti:
 • Tunnistamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Verkkosivujemme käyttöön liittyvät tiedot kuten eväste eli cookie, ip-osoite, laitetunniste ja asiakastunniste.
Henkilötiedot, jotka keräämme suoraan rekisteröidyltä
Keräämme tiedot pääosin suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai asiakas luovuttaa ne itse puhelimen sähköpostin välityksellä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi tai tuotteiden toimittamiseksi asiakkaalle. Myös verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana.
Henkilötiedot, joita saamme kolmansilta osapuolilta
Vastaanotamme tietoja tuotteiden toimittamiseksi ja reklamaatioiden käsittelemiseksi jälleenmyyjiltämme sekä kumppaneiltamme.
 
 
4.MITÄ OIKEUKSIA REKISTERÖIDYLLÄ ON JA KUINKA NIITÄ VOI KÄYTTÄÄ
Rekisteröidyllä on oikeuksia koskien Pohjanmaan Kalusteen hallussa olevia henkilötietoja. Tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa, kuten esimerkiksi yhteys- ja laskutustietojen muutoksissa, toimitusten tilannetiedusteluissa, reklamaatioasioissa sekä laskutustiedusteluissa, voi ottaa Pohjanmaan Kalusteen asiakaspalveluun. Laajemmissa tietopyynnöissä voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun tai sähköpostitse tietosuoja@pohjanmaan.fi. Oikeuksia on pääsääntöisesti mahdollista käyttää kerran kalenterivuodessa maksuttomasti. Jos pyyntöjä tulee yhdeltä henkilöltä enemmän kuin kerran kalenterivuodessa, pyyntöihin lisätään pyynnön laajuudesta riippuva hallinnollinen kustannus, josta saa arvion etukäteen. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
 
4.1 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihin. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.
4.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.
4.3. Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta
 • Rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta
 
4.4  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.
 
4.5 Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.
 
4.6  Oikeus tietojen siirrettävyyteen
Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perusten.
 
4.7. Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme tarjota palveluita.
 
4.8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun
 
Pohjanmaan Kaluste Oy
Kalustekatu 7
61300 Kurikka
Puhelin +358 (0)201 450 500
Sähköposti tietosuoja@pohjanmaan.fi
 
5.MIHIN TIETOJA KÄYTÄMME JA MILLÄ OIKEUSPERUSTEELLA TIETOJA KÄSITTELEMME
Pohjanmaan Kaluste käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteet. Käsittelymme oikeusperusteita ovat:
 
Sopimukseen täytäntöön paneminen
Sopimusvelvoitteiden täyttäminen on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilatun tuotteen toimittamiseksi tai palvelun tuottamiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista.
 
Lakisääteinen velvoite
Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja. Esimerkkejä näistä ovat kirjanpitolainsäädäntö sekä verottajan ja viranomaisten ohjeet ja kirjanpidosta
 
Suostumus
Verkkosivujemme kehittämiseksi kerätään analytiikkatietoa sivujen käytöstä perustuen suostumukseen. Annat suostumuksesi hyväksymällä evästeet sivustolle saapuessasi.
 
Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon osalta rekisteröidyiltä kerätään suostumus, jonka voi peruuttaa milloin tahansa.
 
6.KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIEDOT
Henkilötietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan ja vuoden sopimuksen päättymisestä mahdollisten valitusten tai korjauspyyntöjen käsittelemiseksi, ellei lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaki, toisin vaadita.
Tiettyyn tehtävään liittyviä henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta ja avoimia hakemuksia kuusi kuukautta hakemuksen jättämisestä lukien.
Verkkosivujen kävijäanalytiikkatietoa säilytämme 26 kuukautta markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurantaan ja kehittämiseen.
 
7.TIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA TIETOJEN SIIRROT KOLMANSIIN MAIHIN
Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kansainvälisille järjestöille tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
 
8.MINKÄLAISIA RISKEJÄ TIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYY JA MITEN SUOJAAMME TIEDOT
Pohjanmaan Kalusteen turvallisuustoimen päämääränä on turvata tietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä ja suojaustoimissa huomioidaan voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset.
 
9.TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Tietosuojaan liittyviä käytäntöjä saatetaan päivittää. Muutokset julkaistaan tällä sivulla. Asetuksen vaatimista muutoksista ja muista merkittävistä muutoksista tiedotetaan myös muita kanavia pitkin kuten sähköpostilla.
 
10.VALVONTAVIRANOMAISEN YHTEYSTIEDOT
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos kokee, ettei henkilötietoja käsitellä asianmukaisesti.
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
bottom of page